Общи условия на Kампанията  „Teствай Леко сребърни йони и/или Леко цветен интерин,   сподели своето мнение и спечели награда!“   

Настоящите Общи условия („Общи условия“) определят начина на провеждане на Кампанията („Кампанията“) „Teствай Леко сребърни йони и/или Леко цветен интерин, сподели своето мнение и спечели награда!“ и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА  

 

Организатор на Кампанията е „Оргахим” АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ №21 (наричано по-долу за краткост Организатор). Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационни средства за провеждане на Кампанията, както и предметните награди за печелившите Участници.  

С участието си в Кампанията Участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия.  

Общите условия са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на следния интернет адрес:  www.leko.bg/obshti-usloviq.

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА КАМПАНИЯТА  

 

Кампанията се организира и провежда във фирмените магазини на Организатора. Кампанията се провежда в периода от 07.03.2022 г. до 29.07.2022 г., включително, или до изчерпване на предвидените награди 300 бр. брандирани тениски с марката Леко. 

Всички опити за участие преди или след крайния срок се считат за невалидни.  

Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в следната уеб страница: www.leko.bg/obshti-usloviq. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА  

 

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (родители, съпрузи, деца).  

 

РАЗДЕЛ 4. НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА  

 

В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са: използвали продукта Леко сребърни йони и/или Леко цветен интерин и са попълнили форма за обратна връзка на място в някой от фирмените магазини на Организатора. 

Участниците могат да получат своя подарък веднага в съответния фирмен магазин, като  представител на Организатора ще се свърже с тях по телефон за провеждане на анкетата. 

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право, в случай че изпълни изискванията на Кампанията, да получи награда съгласно настоящите Общи условия.  

Чрез попълването на форма за обратна връзка на място във  фирмен магазин всеки Участник декларира, че е запознат с Общите условия (във всеки фирмен магазин ще е на разположение екземпляр от Общите условия и на хартиен носител), разбира ги и приема да ги изпълнява.  

Организаторът има право едностранно да прави промени в Общите условия, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, а именно от публикуването им в уеб страницата: www.leko.bg/obshti-usloviq.

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА  

 

Участието в Кампанията е обвързано с използването на продукта Леко сребърни йони и/или Леко цветен интерин.  

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ  

 

Общият брой на наградите е: 300 бр. брандирани тениски с марката Леко. 

В Кампанията ще се раздадат общо 300 бр. брандирани тениски с марката Леко – по ред на предоставените форми за обратна връзка на място в някой от фирмените магазини на Организатора. Представител на Организатора ще осъществи комуникация с всеки спечелил Участник с цел провеждане на анкетата. 

Не се допуска замяна на спечелената награда с друга или предоставяне на паричната ѝ равностойност. 

Кампанията е активна до изчерпване на 300 бр. брандирани тениски с марката Леко или до края на периода за участие. 

 

РАЗДЕЛ 7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

 

Одобрените Участници, изпълнили всички условия на Кампанията (предоставили форма за обратна връзка на място в някой от фирмените магазини на Организатора – по реда на тяхното постъпване), ще получат награда. (общо 300 бр.).  

Резултатите от определянето на печелившите Участници са окончателни и не подлежат на оспорване на каквото и да е основание.  

Всеки участник има право да спечели само една награда в рамките на Кампанията.  

Спечелилите участници могат да вземат своите награди от всеки фирмен магазин на Организатора.  

Списъкът на печелившите участници ще бъде публикуван на уеб страницата www.leko.bg/obshti-usloviq до 10 дни след приключване на Кампанията.  

 

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ  

 

Организаторът не се задължава да води кореспонденция с Участниците за претенции на непечеливши Участници за получаване на награда, за претенции, предявени след изтичане на срока на Кампанията или по други подобни поводи.  

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Кампанията, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Кампанията.  

Без да се ограничава от горното, Организаторът не носи отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на предоставяне на наградите, причинено от форсмажорни обстоятелства.  

Организаторът не носи отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Общи условия на Кампанията или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред Участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.  

 

РАЗДЕЛ 9. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА  

 

Не се допуска замяна на награди за паричната им равностойност или други изгоди.  

 

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА  

 

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Кампанията, в това число срокове за участие, награди, съдържание, както и да прекратява Кампанията по всяко време, по негова еднолична преценка. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.  

Решението по този раздел е само на Организатора и изцяло по негова преценка, като за това Организаторът не дължи обяснение на участниците в Кампанията.  

В случай на прекратяване на Кампанията преди изтичане на срока по Раздел 2, Организаторът следва да публикува съобщение за горното на https://leko.bg/obshti-usloviq или на Facebook страницата на Оргахим: https://www.facebook.com/OrgachimJSC . 

 

РАЗДЕЛ 11. ЛИЧНИ ДАННИ  

 

С попълването на форма за обратна връзка всеки Участник доброволно дава съгласието си и упълномощава Оргахим и/или трето лице, на което Оргахим е възложило организацията на Кампанията да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на Кампанията. При отказ да се предоставят лични данни лицето няма да има възможност да участва в Кампанията и/или губи правото си да получи награда. При предоставено изрично съгласие на Участника и при спазване на приложимите нормативни разпоредби, Организаторът може да използва предоставените лични данни и за други маркетингови цели във връзка с предоставяните от Оргахим услуги.  

Личните данни, предоставени по силата на настоящите Общи условия, се събират и обработват с цел: установяване на обстоятелството дали даден Участник отговаря на изискванията на Организатора; надлежно изпълнение на всички правила и условия на Кампанията; поддържане на връзка и предоставяне на награда на Участник, в случай, че същият е спечелил такава; реализиране и защита на правата и законните интереси на Организатора, както и на Участниците в Кампанията.  

Организаторът съхранява личните данни на Участниците в електронна форма с цел управление на процесите на изпълнение на Кампанията.  

В случаите, в които Организаторът е предоставил организацията и управлението на Кампанията и съответно обработката на лични данни на Участниците на трето лице, той се задължава да осигури спазването на законовите изисквания по отношение обработката на лични данни от страна на това трето лице и неговите служители.  

Предоставените във връзка с Кампанията лични данни се съхраняват при спазване на изискуемото ниво на сигурност за срок до изтичане на срока на Кампанията и предоставяне на предвидените награди на печелившите Участници.  

С получаването на награда Участниците предоставят своето съгласие попълнените от тях анкетни карти да бъдат обработени и анализирани, като обобщените резултати бъдат публикувани на уеб страницата на Леко или включени в други аудио, печатни или видео материали, за срок до 1 година от получаване на наградата.  

Оргахим гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Оргахим, като изпрати писмено искане до страницата: https://www.facebook.com/OrgachimJSC . 

 

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

 

Всеки потенциален правен спор между Организаторите на Кампанията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния компетентен съд по седалище на Организатора.  

Настоящите Правила влизат в сила на 07.03.2022 г. и важат за целия период на провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.  

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.