Общи условия за Kампанията „Купи Леко сребърни йони в разфасовка от 8.5L, 15L,8.5L+1.5L, 15L+2L от магазините на Практикер и получи награда!“

Настоящите Общи условия („Общи условия“) определят начина на провеждане на Кампанията („Кампанията“) „Купи Леко сребърни йони в разфасовка от 8.5L, 15L, 8.5L+1.5L, 15L+2L от магазините на Практикер и получи награда!“ и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията. 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Организатор на Кампанията е „Оргахим” АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ №21 (наричано по-долу за краткост Организатор). Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационни средства за провеждане на Кампанията, както и предметните награди за печелившите Участници.

С участието си в Кампанията Участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия.

Общите условия са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на следния интернет адрес: https://leko.bg/leko-srebarni-ioni-uslovia/

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда във всички магазини на верига Практикер. Кампанията се провежда в периода от 22.08-16.09.2023., включително, или до изчерпване на предвидените награди – 600 бр. Бояджийски валяк ф 6/42/180 мм (диам. на арматурата 6мм; диам. на ролката 42мм; дължина на ролката 180мм) със сини дръжки. 

Всички опити за участие преди или след крайния срок се считат за невалидни.  

Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в уеб страниците: https://leko.bg/leko-srebarni-ioni-uslovia/ 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (родители, съпрузи, деца).

РАЗДЕЛ 4. НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са:

* Закупили 1 бр. Продукт Леко сребърни йони в разфасовка от 8.5L, 15L,8.5L+1.5L, 15L+2L от магазините на верига Практикер

Организаторът има право едностранно да прави промени в Общите условия, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, а именно от публикуването им в уеб страницата: https://leko.bg/leko-srebarni-ioni-uslovia/

РАЗДЕЛ 5. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на продукта Продукт Леко сребърни йони в разфасовка от 8.5L, 15L,8.5L+1.5L, 15L+2L

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Общият брой на наградите е: 600 бр. Бояджийски валяк ф 6/42/180 мм (диам. на арматурата 6мм; диам. на ролката 42мм; дължина на ролката 180мм) със сини дръжки.

Наградите са залепени върху самия продукт.

Не се допуска замяна на спечелената награда с друга или предоставяне на паричната ѝ равностойност.

Кампанията е активна до изчерпване на предоставените за Кампанията награди или до края на периода за участие.

РАЗДЕЛ 7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Всеки потребител закупил 1 бр. Леко сребърни йони в разфасовка от 8.5L, 15L,8.5L+1.5L, 15L+2L в магазините на Практикер получава награда. Наградите (общо 600 бр.) са прикрепени към самата опаковка и се получават със закупуването на продукта в съответния магазин.  

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не се задължава да води кореспонденция с Участниците за претенции на непечеливши Участници за получаване на награда, за претенции, предявени след изтичане на срока на Кампанията или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Кампанията, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Кампанията.

Организаторът не носи отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Общи условия на Кампанията или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред Участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.

РАЗДЕЛ 9. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

Не се допуска замяна на награди за паричната им равностойност или други изгоди.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Кампанията, в това число срокове за участие, награди, съдържание, както и да прекратява Кампанията по всяко време, по негова еднолична преценка. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Решението по този раздел е само на Организатора и изцяло по негова преценка, като за това Организаторът не дължи обяснение на участниците в Кампанията.

В случай на прекратяване на Кампанията преди изтичане на срока по Раздел 2, Организаторът следва да публикува съобщение за горното на https://leko.bg/leko-srebarni-ioni-uslovia/.

РАЗДЕЛ 11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Всеки потенциален правен спор между Организаторите на Кампанията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния компетентен съд по седалище на Организатора.

Настоящите Правила влизат в сила на 22.08.2023 г. и важат за целия период на провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.